Pravidlá

Prosíme o dodržiavanie základných pravidiel platných v priestoroch PSA

 

 1. Na tréning sa prihlasujeme včas cez rezervačný systém
 2. Z tréningu sa dá odhlásiť 24h vopred. V prípade neodhlásenia sa a neúčasti na tréningu, kredit prepadá
 3. O nečakaných okolnostiach, ktoré bránia riadnej účasti na tréningu, informujeme trénerov
 4. Na tréning chodíme v dostatočnom predstihu s vyvenčeným psom
 5. Prekážky vykladáme a skladáme spoločne
 6. Počas vykladania a skladania prekážok sa psy spolu nehrajú, nebehajú, ani sa iným spôsobom pred tréningom neunavujú
 7. V pauzách počas tréningu psy odpočívajú
 8. Psy nie su zbytočné hlučné a počas celého tréningu zabezpečené tak, aby sa samé nenervovali, nenarúšali tréning, či oddych druhých psov
 9. Spoločné priestory udržiavame v čistote a neničíme ich
 10. Psy na pľaci nevykusujú trávu, ani nehrabú
 11. Ak sa psy vyvenčia v priestoroch cvičáku, pratáme to po ňom lopatkou
 12. Majiteľ psa je zodpovedný za škody spôsobené svojim psom
 13. Na spoločné vybehanie psov je dostatok času a priestoru po tréningu na lúke, alebo v lese
 14. Psy chodia na tréning zdravé, nevykazujú žiadne ochorenia (kašeľ, malátnosť, dlhodobé hnačky či zvracanie) a neohrozujú tak ostatných psov
 15. Psy majú platné očkovania proti besnote a infekčným ochoreniam (DHPPiL)a sú ošetrené proti vonkajším a vnútorným parazitom. Vysoko odporúčané je aj očkovanie proti kotercovému kašľu.


Ďakujeme